Algemene Voorwaarden  

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Poly-Cure en Speciale Dassen, gevestigd te Doesburg, ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09108537 bij de Kamer van Koophandel regio Arnhem.

 

Artikel 1. Definities

1.1 Speciale Dassen heeft een online winkel in accessoires (voornamelijk en in den beginne in stropdassen), welke via http://www.specialedassen.nl bezocht kan worden

 

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Speciale Dassen, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met Speciale Dassen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Speciale Dassen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Speciale Dassen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Speciale Dassen. Speciale Dassen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

3.2 Indien u op gronden van de algemene voorwaarden van Speciale Dassen restitutie ontvangt, kunt u de restitutie binnen 30 werkdagen verwachten. Speciale Dassen is niet aansprakelijk indien deze termijn wordt overschreden door overmacht cq. door fouten en/of gebreken bij derden (bv. banken en creditcard maatschappijen).

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Administratie- en verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

 

4.2 De administratie- en verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen minimaal € 2,00.

 

4.3 Indien u vanuit het buitenland bestelt dan ontvangt u van ons een bevestiging met daarin de juiste verzendkosten naar uw land en de BIC en IBAN code.

 

4.4 Speciale Dassen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief administratie- en verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met u. Betaling is mogelijk door:

 

a)            Overboeking (schriftelijk of via internet) naar het bankrekeningnummer van Poly-Cure /Speciale Dassen:4339409 of R. Breeveld / Speciale dassen: 5394863

 

b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

 

c) Direct en online door middel van creditcard (EuroCard/MasterCard, Visa en American Express). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

 

5.2 De klant geeft Speciale Dassen toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

 

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Poly-Cure / Speciale Dassen .

 

5.4 Betaling van een grote bestelling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen. Na 14 dagen volgt een eerste aanmaning. Indien er na de eerste aanmaning binnen 14 dagen geen betaling bij ons binnen is dan wordt deze bestelling automatisch geannuleerd.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Speciale Dassen streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling of een akkoord van de bank af te leveren. Hiertoe is Speciale Dassen echter niet verplicht.

 

6.2 De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Speciale Dassen kan worden toegerekend.

 

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Speciale Dassen zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

 

6.5 Indien door Speciale Dassen een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

6.6 Indien de te leveren goederen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Speciale Dassen er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren goederen voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

 

6.7 In offertes c.q. orderbevestigingen van Speciale Dassen genoemde levertijden en andere voor door Speciale Dassen te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Speciale Dassen verschuldigd is, heeft voldaan.

 

7.2 Alle door Speciale Dassen geleverde zaken blijven het eigendom van Speciale Dassen totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Speciale Dassen gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

 

7.3 Door Speciale Dassen geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

7.4 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

7.5 Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Speciale Dassen danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Speciale Dassen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Speciale Dassen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

7.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is klant verplicht Speciale Dassen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

7.7 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 8. Retour zenden van artikelen

Wij doen er alles aan om u correct te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze retour worden gezonden.

 

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren gelden enkele voorwaarden:

 

8.1 Artikelen, die u via www.specialedassen.nl heeft gekocht, kunnen retour worden gezonden. Retour zenden is mogelijk binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling, mits er aan de volgende punten wordt voldaan;

 

* Een retourzending dient van te voren, onder vermelding van het ordernummer, schriftelijk of per email (rb.specialedassen.nl) te worden aangemeld bij Speciale Dassen 

* Het te retour gezonden artikel dient samen met een volledig ingevuld retourformulier te worden verzonden naar Speciale Dassen, Campstede 13, 6983 HJ, Doesburg. Het retourformulier is in PDF-formaat te downloaden op de website, of wordt op verzoek per e-mail toegezonden.

* Niet aangemelde retourzendingen, en retourzendingen die niet voorzien zijn van een retourformulier, worden niet in behandeling genomen.

* Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen voor rekening van de klant. 

* Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd.

* Het retour gezonden artikel dient ongedragen, onbeschadigd en in de originele verpakking door ons te worden ontvangen.

* In geval van retourzending wordt het aankoopbedrag, verminderd met de admininistratie- en verzendkosten, binnen 30 dagen terugbetaald

 

8.2 Speciale Dassen accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

 

8.3 Herroepingsrecht voor particuliere consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop .

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv.

schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te

herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Speciale Dassen, dan wel tussen Speciale Dassen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Speciale Dassen, is Speciale Dassen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Speciale Dassen

 

Artikel 10. Garanties

10.1 Speciale Dassen staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

10.2 De garantietermijn van Speciale Dassen bedraagt 1 maand. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5.slijtage.

 

10.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig aangewezen service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

 

10.4 Onder garantie wordt verstaan dat Speciale Dassen zich verplicht houdt 1. kosten voor reparatie- en herstel werkzaamheden voor haar rekening te nemen, 2. in staat voor vervanging van het produkt door een gelijkwaardig produkt en, in het geval hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat, 3. restitutie van de aankoopsom.

 

10.5 Klant kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Speciale Dassen, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

 

Artikel 11. Overmacht

Speciale Dassen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Speciale Dassen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

•  zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

•  zullen Speciale Dassen en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

12.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.